Ple municipal

És la reunió de tots els regidors i regidores, convocats per l’Alcaldessa per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi ha d’assistir el Secretari i l’Interventor. Com que són reunions públiques, també poden assistir-hi veïns.

Entre altres, té les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • L’aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovar i modificar els pressupostos, i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • La concertació de les operacions de crèdit.
 • Les contractacions i les concessions.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • L’adquisició de béns i drets

El Ple està format per 7 regidors i regidores, tots de l’equip de govern (MxM-ERC-AM) perquè no hi ha oposició:

 • Mercè Bosch i Romans (presideix les sessions).
 • Javi Molina Mejuto
 • Dolors Quintana i Cairó
 • Segimon Baulenas i Raurell
 • Marc Bosch Cañas
 • Anna Estrada i Faig
 • Assumpció Bellmunt i Baixauli

Hi ha una sessió ordinària de Ple el dia i hora que determini l’alcaldia, preferentment el primer dijous de cada mes, a les 20:00 hores al saló de sessions. Les sessions extraordinàries es convocaran segons necessitat.

L’alcaldessa exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial i no cobra per assistència a les sessions de Ple. La resta de regidores i regidors cobren 100€ per assistència.

Data

Ordre del dia

Resum

Acta

17/12/2020

19/11/2020

22/10/2020

17/09/2020

21/07/2020

29/05/2020

27/03/2020

27/02/2020

30/01/2020

20/01/2020

Close