Aprovat inicialment el pressupost del 2023

Aprovat inicialment el pressupost del 2023

El Ple de l’Ajuntament, reunit el dilluns 19 de desembre, va aprovar inicialment el pressupost per aquest 2023, que puja a 1.238.023,43€.

El divendres 30 de desembre es va publicar l’anunci de l’aprovació inicial al Butlletí oficial de la Província i ara l’expedient està exposat al públic per tal que el pugueu examinar i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Us detallem a continuació les línies fonamentals del pressupost:

  • El pressupost del 2023 està ajustat a la realitat del 2022, tant a nivell de despeses com a nivell d’ingressos.
  • Les despeses de personal es redueixen sobretot perquè al passar la gestió de la llar d’infants a la Generalitat, hi ha un tècnic A2 menys.
  • La despesa en béns corrents i serveis puja perquè s’ha previst l’increment de preu dels subministraments i, a més a més, s’ha previst la posada en marxa del programa SUMAR per la dinamització de la població de 3a edat.
  • Hi ha més transferències corrents perquè es preveu el pagament de subvencions. I menys passius financers perquè amortitzem menys préstecs, donats que alguns ja s’han acabat de pagar.
  • Hi ha menys impostos a recaptar.
  • A nivell de taxes no es preveu aquest any cobrar la taxa de manteniment de la franja de protecció contra incendis, donat que encara s’està acabant, i es retornarà l’import que s’ha pagat de més per la taxa d’obertura, un cop deduïdes la diferència entre el cost real de l’execució i la subvenció rebuda, que no es va poder aplicar en el seu moment perquè la subvenció es va concedir després de l’aprovació de la taxa, i la baixa en la oferta acceptada. De cares a properes taxes de manteniment també es preveu canviar la manera de càlcul i fer-ho en base al valor cadastral de les finques.

Feu clic aquí si voleu veure tots els detalls del pressupost que està en tràmit. Trobareu tots els imports previstos a cada partida, així com els documents administratius que formen part de l’expedient.

Close