Franges de protecció, mercats, escombraries i acampada

Franges de protecció, mercats, escombraries i acampada

El Ple del passat dijous 19 de novembre va aprovar inicialment el reglament que regula el nou servei d’obertura de franges de protecció contra incendis, que vol oferir l’Ajuntament a totes les persones obligades per la llei de mesures de prevenció d’incendis forestals.

A la mateixa sessió, es van aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals següents:

 • l’ordenança fiscal número 7, que regula la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus.
 • l’ordenança fiscal número 16 de regulació de l’acampada lliure
 • l’ordenança fiscal numero 18, que regula la taxa que s’haurà de pagar pel servei d’obertura de franges de protecció.
 • l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la venda no sedentària.

Tots aquests canvis normatius estan exposats al públic fins el 28 de desembre i els podeu consultar fent clic aquí, per tal de presentar-hi al·legacions si ho considereu oportú. Us facilitem a continuació un petit resum de les noves disposicions que s’estan tramitant:

Ordenança que regula l’obertura de franges de protecció
Aquesta ordenança de nova creació regula el servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions aïllades i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del que disposa la normativa de prevenció d’incendis.

La llei estableix que són els propietaris de les parcel·les que limiten amb zones forestals els que han de fer-se càrrec de l’obertura i manteniment d’aquestes franges de protecció i que són els propietaris de parcel·les no urbanitzades dins del nucli urbà els que han de fer-se càrrec de la seva neteja periòdica i manteniment.

Per tal de facilitar el compliment de la llei, i com que moltes vegades resulta difícil pels propietaris fer-se càrrec d’aquestes actuacions, l’Ajuntament ha decidit oferir directament aquest servei a les persones obligades, que, a partir d’ara, podran fer la neteja pel seu compte, o bé pagar la taxa corresponent que estableix la nova ordenança fiscal número 18 i deixar que sigui l’Ajuntament qui faci la feina.

Ordenança reguladora de l’acampada lliure
Aquesta ordenança prohibeix l’acampada en terrenys de titularitat municipal (excepte quan se celebrin esdeveniments específics al municipi) i en qualsevol altre terreny, caldrà obtenir llicència municipal i presentar l’autorització del propietari de la parcel·la.

Ordenança reguladora de la venda no sedentària (mercats)
Aquesta ordenança regula el que en el text normatiu està descrit com a venda no sedentària, és a dir, fora d’un establiment comercial permanent.

En aquesta ordenança queda regulada la venda al mercat setmanal de la plaça Reiners, la venda en els mercats que es puguin fer durant fires i actes específics, la venda en ocasions especials com Sant Jordi o venda de petards per la revetlla de Sant Joan i la venda en camions, food-trucks, xurreries, carretons, etc…

L’Ordenança estableix una sèrie de requisits per obtenir la corresponent llicència municipal, que varien en funció del tipus de venda ambulant que es vulgui fer, i que van des de la possessió d’una assegurança, al compliment de les garanties sanitàries, o a les característiques físiques de les paradetes, segons el cas.

Modificació de l’ordenança fiscal número 7, que regula la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus
En aquest cas, el Ple va aprovar inicialment la modificació de la taxa d’escombraries que paguen els habitatges, que passa de 32€ a 35€ el trimestre i es va aprovar un règim d’infraccions i sancions, que queda resumit de la manera següent:

Infraccions de caràcter lleu:

 • Embrutir l’espai públic i/o llençar papers, xiclets, recipients o deixalles de tota mena fora de les papereres o contenidors establerts.
 • Dipositar residus als contenidors que no estan destinats a la recollida d’aquell residu.
 • Dipositar bosses d’escombraries a les papereres o a qualsevol altre lloc que no sigui un punt de recollida del residu establert.
 • Dipositar caixes de cartró als contenidors destinats a la seva recollida sense plegar-les prèviament.

De caràcter greu:

 • Dipositar residus domèstics i/o procedents de la construcció a espais naturals
 • La reiteració de les infraccions de caràcter lleu.

De caràcter molt greu:

 • La reiteració de les infraccions de caràcter greu.

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de fins a 3.000€. Les greus, amb multes de fins a 1.500€, i les lleus, amb multes de fins a 750€.

Durant la mateixa sessió de Ple també es va aprovar inicialment la modificació de pressupost número 8 de l’exercici en curs, que està exposada al públic fins el 4 de desembre i que podeu consultar aquí.

Close