Liquidat el pressupost del 2019

Liquidat el pressupost del 2019

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 27 de març es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2019, que es va tancar amb un romanent positiu de tresoreria, o superàvit de 139.958,15€.

El fet d’obtenir aquest resultat positiu fa que l’Ajuntament compleixi amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que obliga a les corporacions locals a assolir una situació de superàvit o d’equilibri pressupostari.

A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de la Corporació era de 586.725,27€, la qual cosa suposa un 34,40% dels seus ingressos ordinaris i l’Ajuntament podrà concertar operacions de préstec per a finançar inversions durant aquest any, sense necessitat d’autorització de la Generalitat.

Tal com es desprèn dels informes d’intervenció que estan inclosos en l’expedient de liquidació del pressupost, l’Ajuntament compleix amb la Regla de despesa perquè la despesa del 2019 no es va incrementar més del 2,7% exigit respecte a la despesa de 2018.

No obstant això, l’Ajuntament incompleix amb l’objetiu de despesa que marca el Pla Econòmic Financer (PEF) aprovat a l’octubre del 2019. Pel que fa referència a això, la depesa del 2019 va ser superior en 36.823,31€ a la prevista en el PEF, i això obliga a corregir la situació durant l’exercici actual.

Podeu consultar aquí tota la informació detallada de l’expedient de liquidació del pressupost.

En el transcurs de la mateixa sessió de Ple es van aprovar les dues primeres modificacions de crèdit en el pressupost del 2020: mitjançant la primera, s’incrementa el pressupost en 66.409,50€ per fer front operacions que no es van poder pagar amb el pressupost del 2019.

Mitjançant la segona modificació, s’incrementa una partida ja existent en el pressupost actual per import de 14.287,00 euros. Tant aquesta modificació com l’anterior, es fan amb càrrec al superàvit de 139.958,15€ obtingut l’any passat.

Les dues modificacions de pressupost (que podeu consultar amb detall aquí) s’exposaran al públic properament durant quinze dies hàbils per tal que qualsevol persona hi pugui presentar al·legacions, abans de fer l’aprovació definitiva.

Donada l’actual situació d’estat d’alarma, la sessió de ple es va celebrar telemàticament. Donant compliment al que disposa el decret 7/2020 del Govern de la Generalitat, la sessió es va gravar i podeu accedir al vídeo fent clic aquí.

Podeu consultar aquí tots els punts de l’ordre del dia de la sessió.

Close