Liquidat el pressupost del 2022

Liquidat el pressupost del 2022

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 20 de març es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2022, que es va tancar amb un romanent positiu de tresoreria, o superàvit de 555.089,45€.

El fet d’obtenir aquest resultat positiu fa que l’Ajuntament compleixi amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que obliga a les corporacions locals a assolir una situació de superàvit o d’equilibri pressupostari.

A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de la Corporació era de 326.720,45€, la qual cosa suposa un 23,72% dels seus ingressos ordinaris.

Podeu consultar aquí tota la informació detallada de l’expedient de liquidació del pressupost i trobareu aquí l'evolució de l'endeutament de l'Ajuntament.

Close