Modificació de planejament en tràmit: correcció d'errades gràfiques

Modificació de planejament en tràmit: correcció d’errades gràfiques

El Ple de l’Ajuntament, reunit el passat 13 de maig, va aprovar per unanimitat la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic número 2, que podeu consultar aquí.

Es tracta de corregir diverses errades gràfiques que s’han detectat a les Normes Subsidiàries, vigents des de 1998. Les correccions estan relacionades, en la majoria dels casos, amb els passos públics que hi ha en planta baixa d’alguns habitatges, o bé amb espais públics que queden a sota d’escales o de porxos privats.

Una proposta de modificació similar a la que ara s’està tramitant ja s’havia exposat al públic i havia estat tramesa a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. La resolució d’Urbanisme de 15 de desembre de 2022 que feia referència a aquella primera proposta, va obligar l’Ajuntament a redactar un text refós.

Tal com indica l’informe tècnic que forma part de l’expedient, per atendre el requeriment d’Urbanisme, s’han hagut d’incloure canvis substancials en aquest text refós i és per això que s’ha de tornar a tramitar la modificació des de l’inici; és a dir: aprovació inicial, exposició al públic, aprovació provisional i tramesa a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

Properament sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació inicial de la proposta i tindreu un mes per presentar-hi al·legacions.

Close