Ple de 17 de setembre

Ple de 17 de setembre

Ple de 17 de setembre

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de ple dijous 17 de setembre a les 19h.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí la convocatòria):

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  3. Aprovació del Conveni de Delegació amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la recollida i transport de residus.
  4. Aprovació del Conveni de Delegació amb la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.
  5. Moció en defensa de la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes de lloguer d’habitatges.
  6. Precs i preguntes.

Close