Ple de 20 de març

Ple de 20 de març

Aquesta és l'ordre del dia del Pla de 20 de març (15h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 21 de febrer de 2023 al 16 de març de 2023.
3. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2022.
4. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022.
5. Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient 2/2023 de reconeixement extrajudicial de crèdits i la modificació de crèdits 2/2023.
6. Assumptes urgents.
7. Precs i preguntes

Close