Ple de 21 de juliol

Ple de 21 de juliol

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de ple dimarts 21 de juliol a les 19h.

Degut a la situació excepcional en la qual ens trobem, i d’acord amb el que disposa el Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, el Ple se celebrarà a la sala de sessions de l’Ajuntament, però els regidors i regidores que ho sol·licitin podran assistir a la sessió telemàticament.

La sessió quedarà gravada i serà difosa posteriorment a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí el decret de la convocatòria):

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
 3. Donar compte de l’informe de l’estat d’execució trimestral del pressupost
 4. Aprovació del compte general de 2019
 5. Sol·licitud de subvenció de compensació de retribucions dels càrrecs electes
 6. Aprovació del calendari de festes locals 2021
 7. Convocatòria de la plaça de jutge de pau
 8. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de TRFO
 9. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2020 transferència a Inversions de dinamització territorial
 10. Moció contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes
 11. Moció en defensa de l’espai públic
 12. Precs i preguntes

 

Close