Ple de 22 d'octubre

Ple de 22 d’octubre

L’Ajuntament celebra sessió ordinària de Ple dijous 22 d’octubre a les 19h.

Aquests són els punts que formen part de l’ordre del dia (podeu consultar aquí la convocatòria):

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  3. Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
  4. Proposta de ratificació i aprovació inicial de la modificació d’estatuts del Consorci Salines Bassegoda.
  5. Proposta de denominació i enumeració del veïnat de Tapis de Maçanet de Cabrenys.
  6. Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals.
  7. Proposta de modificació de crèdit 6/2020 de transferència entre partides.
  8. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals.
  9. Precs i preguntes

 

Close