Ple de 28 d’abril

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 28 d'abril (15.15h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Ratificació del Decret d’Alcaldia 2023DECR000078 d’adjudicació de la concessió administrativa d’un immoble.
3. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 22 de març de 2023 al 25 d’abril de 2023.
4. Donar compte de l’informe anual d’auditoria de factures de l’anualitat 2022.
5. Donar compte de l’informe anual de morositat 2022.
6. Donar compte de l’informe de control permanent planificable sobre el compte 413 referent a l’exercici 2022.
7. Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu als informes de control financer de l’anualitat 2022.
8. Donar compte de l’informe resum anual dels resultats de control intern de l’exercici 2022.
9. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades per l’Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022.
10. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació de la modificació de crèdits 3/2023.
11. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys pel Pla Pilot de cessió del cementiri de Sant Briç de Tapis.
12. Proposta de designació dels membres de la mesa electoral per les eleccions municipals del proper 28 de maig de 2023.
13. Proposta d’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà.
14. Proposta d’aprovació de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Maçanet de Cabrenys i Albanyà.
15. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació del conveni de delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió de colònies de gats.
16. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa Treball i Formació 2023, línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS*, del Servei d'Ocupació de Catalunya.
17. Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació del conveni de delegació entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els Ajuntaments participants, per a la realització del Programa Treball i Formació 2023, línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS*, del Servei d'Ocupació de Catalunya.
18. Assumptes urgents.
19. Precs i preguntes.

Close