Ple de 30 de maig

Ple de 30 de maig

Aquesta és l'ordre del dia del ple de dilluns 30 de maig  (19h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 26 d’abril al 25 de maig.
3. Donar compte de l’informe de control permanent planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2021.
4. Donar compte de l’informe de control permanent planificable obligatori sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l’exercici 2021.
5. Donar compte de l’informe anual de l’auditoria del registre comptable de factures.
6. Donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2021 (Art. 36 RD 424/2017).
7. Proposta d’acord a Ple per a autoritzar l'adhesió del municipi Maçanet de Cabrenys al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC).
8. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals per a l’anualitat 2023.
9. Proposta d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora de l’acampada.
10. Moció per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar.
11. Moció en defensa dels jutjats de pau.
12. Assumptes urgents.
13. Precs i preguntes

Close