Pressupost del 2020

Partides i capítols

Documents que formen part de l'expedient del pressupost:

Fases de la tramitació de l'expedient:

Modificacions de pressupost:

Execució del pressupost:

A la taula següent trobareu informació trimestral de l’estat d’execució del pressupost del 2020.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors, i que es van fer efectius durant el 2020, i tampoc s’han tingut en compte els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosa la informació descartada a la taula), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall; o bé el formulari que tramet trimestralment l’Ajuntament al ministeri d’Hisenda.

Liquidació del pressupost 2020:

Taula-resum de l'execució del pressupost
L'exercici 2020 es va tancar amb romanent líquid de tresoreria positiu

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 400.319,14€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

Compte general de l'exercici 2020:

Encara no està aprovat el compte general del 2020.