PRESSUPOST DEL 2020

Partides i capítols

Documents que formen part de l'expedient del pressupost:

Fases de la tramitació de l'expedient:

Modificacions de pressupost:

Execució del pressupost:

A la taula següent trobareu informació trimestral de l’estat d’execució del pressupost del 2020.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors, i que es van fer efectius durant el 2020, i tampoc s’han tingut en compte els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosa la informació descartada a la taula), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall; o bé el formulari que tramet trimestralment l’Ajuntament al ministeri d’Hisenda.

Liquidació del pressupost 2020:

L'exercici 2020 es va tancar amb romanent líquid de tresoreria positiu

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 400.319,14€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

Ràtio legal d'endeutament del 48,98%

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2020 amb un deute viu de 498.664,16€ i una ràtio legal d’endeutament del 48,98%.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.
Tramitació administrativa

Compte general de l'exercici 2020:

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, amb data 22 d’octubre de 2021, va acordar informar favorablement el Compte General de l’exercici 2020.

L’11 de novembre de 2021 es va publicar l’edicte d’inici del període d’exposició al públic del Compte General.

Aquests són dels documents que formen part del Compte General de l’exercici 2020, que ja ha estat aprovat definitivament: