PRESSUPOST DEL 2022 / Aprovació inicial

1) Partides i capítols

Aquestes són les partides que integren la proposta de pressupost pel 2022, que va ser aprovada inicialment en el Ple de 29 de desembre de 2021.

L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 10/01/2021 i actualment la proposta està exposada al públic perquè la pugueu revisar i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú. 

2) Comparativa amb l'any anterior

3) Documents que formen part de l'expedient

Última actualització: 17/01/2022