PRESSUPOST DEL 2022

Partides i capítols

Aquestes són les partides que integren el pressupost del 2022, que va ser aprovat inicialment en el Ple de 29 de desembre de 2021.

L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 10/01/2021.

No es varen presentar al·legacions durant el termini d’exposició al públic i el pressupost va quedar aprovat definitivament el 01/02/2022.

 

Comparativa amb l'any anterior

Documents que formen part de l'expedient

Més informació

Última actualització: 12/03/2022