Pressupost del 2021

1) Partides i capítols

Aquestes són les partides que integren el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any:

2) Comparativa amb l'any anterior

3) Les inversions previstes i el seu finançament

4) Documents que formen part de l'expedient

5) Fases de la tramitació

Aprovació incial

El Ple de 17 de desembre de 2020 va aprovar inicialment el pressupost.

Exposició al públic
Aprovació definitiva