Pressupost del 2021

Partides i capítols

Aquestes són les partides que integren el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any:

Comparativa amb l'any anterior

Les inversions previstes i el seu finançament

Documents que formen part de l'expedient

Fases de la tramitació

Aprovació incial

El Ple de 17 de desembre de 2020 va aprovar inicialment el pressupost.

Exposició al públic
Aprovació definitiva