PRESSUPOST DEL 2022

Partides i capítols

Aquestes són les partides que integren el pressupost del 2022, que va ser aprovat inicialment en el Ple de 29 de desembre de 2021.

L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 10/01/2021.

No es varen presentar al·legacions durant el termini d’exposició al públic i el pressupost va quedar aprovat definitivament el 01/02/2022.

Documents que formen part de l'expedient

Modificacions de pressupost

Execució del pressupost

A la taula següent trobareu informació trimestral de l’estat d’execució del pressupost del 2022.

No s’han tingut en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors, i que es van fer efectius durant el 2022, i tampoc s’han tingut en compte els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosa la informació descartada a la taula), podeu consultar els formularis que tramet trimestralment l’Ajuntament al ministeri d’Hisenda.

Liquidació del pressupost 2022

Documents que formen part de l'expedient de liquidació del pressupost:
Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

L’article 11.4 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. L’Ajuntament va complir aquest requeriment durant l’exercici 2022.

L'exercici 2022 es va tancar amb superàvit

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 555.089,45€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

Ràtio legal d'endeutament del 23,72%

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2022 amb un deute viu de 326.720,45 € i una ràtio legal d’endeutament del 23,72%.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.
Última actualització: 21/01/2024