Comissió de la Festa Major

Durant la sessió de Ple de 22 d’agost de 2019 es va aprovar la constitució de la Comissió de la Festa Major. Trobareu en aquesta pàgina les característiques bàsiques d’aquest òrgan participatiu i hi trobareu també les actes de les reunions, a mesura que es vagin celebrant.

Calendari de reunions

La comissió es reunirà una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i tantes vegades com la presidència ho estimi oportú, amb caràcter extraordinari.

Objectius principals

Promoure la participació a la Festa Major, fer propostes i organitzar activitats per a la festa.

Composició de la comissió

Presidència, que exerceix l’alcaldessa

Vicepresidència, que exerceix el regidor/a delegat

Secretaria

5-10 vocals (representants d’entitats i/o veïns del poble)

Close