Bar La Pau

La Pau es troba a l'antic edifici modernista de la Societat, un edifici amb molta història i un encant especial.

Adreça: a la plaça de la vila

Telf.: 972 54 40 69

http://salinesbassegoda.org/wp-content/uploads/old/proposta/la-pau-1-macanet--1200x798.jpg

El Bar es troba dins l’edifici de la Societat, just a la plaça de la vila. Es serveixen tapes, entrepans i plats combinats.

L’edifici era la seu de l’antiga Societat de Socors Mutus: “la Fraternidad”, que va ser la primera societat de socors mutus fundada a Maçanet de Cabrenys l’any 1865, una de les mes antigues de la comarca.

Els paràgrafs següents, traduïts dels Estatuts aprovats pel Governador de Girona l’any 1865, sintetitzen quins van ser els fins materials i morals que la primera societat de socors mutus es proposava oferir als seus associats.

Drets dels socis

Els estipendis que cobraven els malalts, eren els següents: “si queda impossibilitat, 6 rals diaris; si la impossibilitat es parcial, 4 rals diaris; si queda inútil per a guanyar-se la vida, 2 rals diaris; si per prescripció del metge ha d’absentar-se de la vila per a prendre banys o aigües medicinals, 4 pts. diàries; si la malaltia es greu, s’establirà un torn de dos socis cada nit, per a vetllar-lo i servir-li d’infermers; si a la vila no hi hagués farmacèutic, aniran a cercar les medecines a la farmàcia mes pròxima, un soci, si es de dia, i dos socis, si es de nit; la Societat estarà proveïda de banyeres, xeringues, i proporcionarà l’aplicació de sangoneres, que es posaran a disposició de qualsevol individu de la família d’un soci inscrit. No tindrà dret a cap mena d’estipendi el soci que sofreixi un mal buscat, per la seva incontinència entre dones, o per altra causa purament voluntària. Seran multats els socis que en les reunions promoguin discussions sobre assumptes politics o religiosos”.

Auxilis morals

“Cada any, el dia 13 de Novembre, es celebrarà un Diví ofici solemne a honor dels Sants màrtirs Patrons de la Societat i en sufragi de les animes dels socis difunts. Quan mori un soci, es celebrarà un ofici solemne pel descans de la seva anima i es tindran quatre torres enceses durant la celebració de l’ofici, les quals després seran portades per quatre socis, nomenats per torn, en el seguici de l’enterrament, per a acompanyar els cadàver a llur sepultura. També es portaran quatre torxes enceses per a acompanyar el Santíssim en la administració del Viàtic als socis. Així mateix la Societat es farà carrec de portar el cadàver a la sepultura, pagarà el taüt i les despeses de la cera”.

http://salinesbassegoda.org/wp-content/uploads/2017/07/societat2.jpg

Text i fotografia originals cedits per Rafel Sot Delclós i Pere Roura Sabà: http://www.massanetdecabrenys.com

 

Última actualització: 06/09/2022

Close