El Consell de Govern

Com a resultat de la nova organització de l’Ajuntament, sorgida a partir dels resultats de les eleccions municipals de 28 de maig de 2023, el Ple de l’Ajuntament de 17 de juliol de 2023 va acordar la creació del Consell de Govern.

La creació d’aquest nou òrgan dins de la Corporació respon a la necessitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal amb l’objectiu d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a consideració del Ple.

Les consideracions del Consell de Govern no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu, i seran d’aplicació les normes sobre els òrgans col·legiats continguts a la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i procediment adminstratiu comú.

Integrants del Consell de Govern

Formen part del Consell de Govern:

  • Javi Molina Mejuto (Maçanet Sempre-Acord Municipal)
  • Martí Sabà Roura (Maçanet Sempre-Acord Municipal)
  • Roser Virginia Calderón Fàbrega (Maçanet Sempre-Acord Municipal)
  • Miquel Roura Bravo (Maçanet Sempre-Acord Municipal)

A més a més dels membres aquí llistats, poden assistir a les reunions del Consell de Govern aquelles persones que l’alcalde consideri convenient per tal de tractar assumptes d’interès municipal.

Calendari de sessions

El Consell de Govern celebrarà les sessions ordinàries el quart dilluns de cada mes. En cas que sigui festiu, la sessió podrà celebrar-se dins de les 48 hores posteriors.

Close