Ple de 8 d'abril

Ple de 8 d’abril

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de 8 d'abril de 2024 (19.00h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 11 de març de 2024.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 1 al 20 de març de 2024.

3. Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys sobre els resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en relació a l’exercici 2023.

4. Proposta d’acord a Ple per a la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

5. Assumptes urgents.

6. Precs i preguntes.

Close