Ple de l'11 de març

Ple de l’11 de març

Aquesta és l'ordre del dia de la sessió ordinària de Ple d'11 de març (19.00h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 12 de febrer de 2024.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 9 al 29 de febrer de 2024.

3. Proposta d’acord a Ple per a la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 15 Reguladora de la taxa per ocupacions del domini públic local.

4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2023.

5. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades per l’Alcalde contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2023.

6. Donar compte de l’informe de control permanent no planificable sobre l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en l’aprovació de la liquidació del pressupost i, si s’escau, en l’aprovació dels comptes anuals de les societats no financeres de conformitat.

7.Proposta d’adhesió de suport a la pagesia aprovada per la Diputació de Girona

8. Assumptes urgents.

9. Precs i preguntes.

Close