Colònies de gats de carrer

Benvolguts/des veïns/es,

En el BOE núm. 75 del dia 29 de març de 2023 s'ha publicat la Llei Orgànica 3/2023, de 28 de març, de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria de maltractament animal i la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

La Llei Orgànica modifica el Codi Penal per tal de reforçar la protecció dels animals i possibilitar una millor resposta penal contra les diferents formes de violència contra ells. Va entrar en vigor vint dies de la seva publicació al BOE.

La reforma se suma a les que ja s’han produït en matèria de violència animal durant les darreres dècades. Les principals novetats introduïdes per la Llei Orgànica 3/2023 són la incorporació de l’expressió “animals vertebrats” amb la qual s’amplia la llista d’animals protegits pel Codi Penal. Aquesta ja no es limita només als animals domèstics o que conviuen amb les persones sinó que s’estén també als animals silvestres en llibertat.

Paral·lelament, s’afegeixen nous agreujants al delicte de maltractament animal que permetran la imposició de penes més elevades en els casos més greus i es preveu la possibilitat d’adoptar mesures cautelars.(*)

El passat 29 de setembre de 2023 va entrar en vigor la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

L’article 26 d’aquesta llei determina un seguit d’obligacions específiques que tenen els propietaris respecte dels seus animals de companyia entre les que hi ha:

d) Adoptar les mesures necessàries per evitar la reproducció incontrolada dels animals de companyia. La cria només podrà ser portada a terme per persones responsables de la cria d’animals de companyia inscrites com a tal en el corresponent Registre.

 e) Evitar que els animals de companyia depositin els seus excrements i orina en llocs de pas habitual de persones, con façanes, portes, entrades a establiments..., procedint en tot cas a la retirada o neteja d’aquests amb productes biodegradables. 

i) Identificar, mitjançant microxip i procedir a la esterilització quirúrgica de tots els gats abans dels sis mesos d’edat, llevat d’aquells inscrits en el registre d’identificació com a reproductors i a nom d’un criador registrat en el Registre de Criadors d’animals de Companyia.

 L’article 51 d’aquesta llei determina l’obligatorietat d’identificar i registrar els animals de companyia.

Article 51.- Identificació d’animals de companyia:

1.- Els animals de companyia s’identificaran individualment, per un veterinari o veterinària habilitada, mitjançant un sistema i un procediment que es desenvoluparà reglamentàriament, en funció del que s’estableixi per a cada espècie. La identificació inicial dels animals només podrà realitzar-se a nom d’una persona criadora registrada, entitat de protecció animal o Administració Pública autoritzats, podent realitzar-se una transmissió posterior a altres persones físiques o jurídiques en els termes contemplats en aquesta llei.

 2.- Sens perjudici de l’anterior, seran obligatòriament objecte d’identificació, mitjançant microxip, els gossos, gats i fures, així com les aus, que seran identificades mitjançant anella des del seu naixement. La inscripció de tots els animals de companyia es realitzarà en el Registre d’Animals de Companyia de cada comunitat autònoma.

 L’article 74 de la mateixa llei regula les infraccions greus, entre les quals hi ha el fet de no complir amb les obligacions d’identificació de l’animal.

Article 74.- Infraccions greus:

Es considera infracció greu tota conducta que per acció o omissió i derivada de l’incompliment de les obligacions o de la realització de conductes prohibides impliquin dany o sofriment per l’animal, sempre que no els hi causin la mort o seqüeles greus.

Sens perjudici de l’anterior, es consideren sancions greus les següents:

a) L’incompliment, per acció i omissió, de les obligacions i prohibicions exigides per aquesta llei, que impliqui dany o sofriment per l’animal, quan produeixi en els animals seqüeles permanents greus, danys o lesions greus sempre que no sigui constitutiu de delicte.

b) No complir les obligacions d’identificació de l’animal.

c) L’ús de mètodes agressius o violents en l’educació de l’animal.

d) L’administració de substàncies que perjudiquin als animals o alterin el seu comportament, tret que siguin prescrits per veterinaris i amb finalitat terapèutica per a l’animal.

e) Practicar a l’animal mutilacions o modificacions corporals no autoritzades.

f) Utilitzar animals com a objecte de recompensa, premi, rifa o promoció.

g) Utilitzar animals com a reclam publicitari sense autorització.

h) Criar animals silvestres al·lòctons, així com comercialitzar amb ells, excepte en els casos previstos en aquesta llei.

i) L’enviament d’animals vius excepte en els casos previstos en aquesta llei.

j) La retirada, reubicació o desplaçament de gats comunitaris en situacions diferents a les permeses en aquesta llei.

k) L’abandonament d’un o més animals. No es considerarà com a falta greu, sinó com a lleu, la falta de comunicació de la pèrdua o sostracció d’un animal; per contra, es considerarà com a infracció greu el no recollir l’animal de les residències o altres establiments similars en els que hagi estat recollit, i l’abandonament de l’animal en condicions de risc.

l) El robament, furt o apropiació indeguda d’un animal.

m) No denunciar la pèrdua o sostracció de l’animal o no recollir-lo dels centres veterinaris, les residències o altres establiments similars en els que els haguessin dipositat prèviament, tot i que no comporti risc per a l’animal.

n) Alimentar als animals amb vísceres, cadàvers i altres despulles procedents d’animals que no hagin superat els oportuns controls sanitaris.

o) Mantenir de forma permanent gossos o gats en terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.

p) La comissió de més d’una infracció lleu en el termini de tres anys quan així hagi estat declarat en resolució administrativa ferma.

La mateixa norma, en l’article 76, estableix que les infraccions greus es sancionaran amb una multa de 10.001,00€ a 50.000,00€.

Per aquesta raó us recordem que tots els propietaris de gossos, gats i fures han de registrar els seus animals de companyia al cens oficial de la Generalitat de Catalunya (ANICOM). A l’efecte, us podeu adreçar a l’Ajuntament per omplir la sol·licitud formal, aportant l’original dels següents documents:

  • Cartilla sanitària de l’animal
  • Document que lliura el veterinari en el moment de col·locació del microxip

(document groc)

  • DNI del propietari

Trobareu el formulari de sol·licitud de registre al següent enllaç:  https://tuit.cat/kHKxK

En aquest altre enllaç podeu trobar un resum de la Llei 7/2023 de 28 de març, efectuat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya:  https://tuit.cat/1Doc3

I en aquest últim enllaç trobareu una breu nota sobre la Llei Orgànica 03/2023, de 28 de març de modificació del codi penal en matèria de maltractament animal, també efectuat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya:  https://tuit.cat/T1wai

(*) Font: Generalitat de Catalunya

Close