Aprovat inicialment un pressupost de 1.563.938,98€ per a aquest any

Aprovat inicialment un pressupost de 1.563.938,98€ per a aquest any

Durant el Ple de 8 de gener,  amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels dos grups de l’oposició, l’Ajuntament va aprovar inicialment un pressupost de 1.563.938,98 € per a l’any en curs.

Trobareu a continuació un resum del pressupost per capítols, així com les variacions percentuals respecte el pressupost de l’any passat.

Pel que fa referència al pressupost de despeses, destaca l’increment notable del capítol d’inversions, que augmenta un 157,54% respecte l’any passat i que teniu desglossat a la taula següent:

També s’incrementa la despesa prevista en béns i serveis (un 23,58% més que l’any passat) i augmenta un 24,95% l’import de les subvencions i aportacions que preveu fer l’Ajuntament.

Entre altres, s’han previst noves subvencions per a la Societat la Massanetense (2.787,31€), per a la Societat de Caçadors de Tapis (800,00€) i per a l’Associació Gent Gran (500,00€).

Pel que fa als ingressos, destaca l’increment del capítol de transferències corrents i del capítol transferències de capital, que recullen, respectivament, les subvencions i aportacions que rebrà l’Ajuntament per pagar despesa corrent i per finançar les inversions projectades.

La recaptació per la via d’impostos directes (IBI, Impost de Vehicles, ‘plusvàlues’, Impost d’Activiats) es manté més o menys igual, però s’incrementa la recaptació per la via de les taxes que percep l’Ajuntament (aigua, escombraries, clavegueram, comptadors, etc…).

Feu clic aquí si voleu accedir a la memòria d’alcaldia, on trobareu una explicació més detallada dels aspectes més importants del pressupost, així com el detall de les variacions, partida a partida, respecte el pressupost del 2023.

Feu clic aquí si voleu accedir a tota la informació del pressupost del 2024.

Close