En tràmit una modificació de planejament urbanístic

En tràmit una modificació de planejament urbanístic

El Ple de l’Ajuntament del divendres 23 de juliol va aprovar inicialment una proposta per modificar el planejament urbanístic, que afecta diverses finques del casc antic.

Amb aquesta proposta l’Ajuntament preveu corregir diverses errades gràfiques que s’han detectat a les Normes Subsidiàries, vigents des de 1998.

Les correccions estan relacionades, en la majoria dels casos, amb els passos públics que hi ha en planta baixa d’alguns habitatges, o bé amb espais públics que queden a sota d’escales o de porxos privats.

Els elements públics d’aquestes construccions (les àrees que queden per sota de porxos, escales etc...) estan dibuixats com a sòl urbà a la normativa actual i l’Ajuntament vol que quedin reconeguts com a espai públic en els plànols urbanístics.

El document que ara s’ha aprovat inicialment i que podeu consultar fent clic aquí s’exposarà al públic properament perquè pugueu presentar-hi al·legacions si ho considereu oportú.

Un cop tingudes en consideració les al·legacions que puguin presentar-se, el Ple haurà de tornar a aprovar el document amb caràcter provisional i, finalment, serà la Comissió d’Urbanisme de Girona l’òrgan encarregat de decidir sobre l’aprovació definitiva.

Les modificacions afecten les finques següents:

 • números 9, 12 i 14 del carrer Castell
 • plaça de la Vila número 4
 • la finca situada en el carrer del Pont número 6 i amb accés principal des de la Plaça Castell número 4
 • la finca situada a la Pujada de can Barris i amb accés principal des de la Plaça Castell número 7
 • carrer de les Domines número 2, 8, 10 i 12
 • carrer de les Rectoria número 4
 • plaça Burriana números 1 i 9
 • la finca situada al carrer de Valls número s/n i amb accés principal per la plaça de la Vila número 2
 • carrer Paret Nova número 20
 • Josep Irla i Bosch amb els números 4, 5, 6 i 7
 • carrer Balmes amb el número s/n (referència cadastral 9427209DG7992N0001RM)
 • carrer Hospital amb el número 1, 3 i 5

Tots els propietaris afectats rebran properament la notificació oficial de l’Ajuntament.

En la mateixa sessió de Ple es va acordar proposar a la Generalitat que les festes locals de l’any que ve siguin els dies 4 de juliol i 14 de novembre i es va designar el senyor Lluís Riuró Tarrés com a nou jutge de Pau (la senyora Neus Vidal Planas serà la seva substituta).

També es va aprovar provisionalment la modificació de dues ordenances fiscals:

Els textos que podeu llegir fent clic a l’enllaç corresponent són els que s’han aprovat ara provisionalment. Abans d’entrar en vigor s’hauran d’exposar al públic de manera oficial perquè tothom pugui presentar-hi al·legacions i finalment s’hauran de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

Close