Exposada al públic la modificació de pressupost número 5 del 2023

Exposada al públic la modificació de pressupost número 5 del 2023

Des d'avui està exposat al públic l'expedient de modificació de crèdit X2023000203, que es correspon amb la cinquena modificació del pressupost municipal que es tramita aquest any.

Aquesta és una modificació que té un import global de 29.294,79 € i que consisteix a incrementar l'import consignat a partides que s'han quedat curtes i a crear una partida nova, que no estava prevista.

S'incrementen les següents partides amb els següents imports:

  • Retribucions bàsiques: increment de 3.700,00 €
  • Estudis i treballs tècnics – contractes consultoria: increment de 7.261,00 €
  • Dietes i indemnitzacions càrrecs electes: increment de 1.325,00 €
  • Obres de millora piscina: increment de 9.140,16 €

Es crea la partida següent, que no estava prevista en el pressupost:

  • Aire condicionat oficines Ajuntament: amb una dotació de 7.868,63 €

Per poder dur a terme aquests increments i per poder habilitar la partida nova l'Ajuntament fa servir el Romanent Líquid de Tresoreria de l'any passat (7.654,63 €), una subvenció de la Diputació de Girona de 9.140,16 €, que no estava prevista en el pressupost i que es destinarà a les millores a la piscina i els diners previstos a les partides següents (12.500 €), que finalment no es faran servir pel propòsit inicial:

  • Lavabo minusvàlids antiga oficina turisme: d'aquí s'obtenen 2.700,00 €
  • Escales entrada rectoria: d'aquí s'obtenen 3.800,00 €
  • Renovació llums can Buixó: d'aquí s'obtenen 4.000,00 €
  • Mini-deixalleria: d'aquí s'obtenen 2.000,00 €

Aquest expedient de modificació de pressupost es va aprovar per unanimitat en el Ple de 9 d'agost de 2023. Un cop superada la fase d'exposició al públic, l'expedient s'aprovarà amb caràcter definitiu.

Feu clic aquí per veure totes les modificacions de pressupost que s'han tramitat aquest any.

Close