La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat que existeix a tots els ajuntaments.

Quines són les seves competències?

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. El Compte General de l’Ajuntament s’ha de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes i ha de ser objecte d’informació pública abans de sotmetre’l a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-s’hi reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes.

Composició

Els membres de la Comissió Especial de Comptes són:

  • Javi Molina Mejuto
  • Martí Sabà Roura
  • Ernest Ollero Saguer
  • Josep Corominas Vilarrassa

Informes de la Comissió Especial de Comptes

Feu clic aquí per veure els informes que emet cada any la Comissió Especial de Comptes, en relació al Compte General.

Close