El compte general

Compte general del 2021

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, amb data 11 de juliol, va acordar informar favorablement el Compte General de l’exercici 2021.

El 27 de juliol es va publicar l’edicte d’inici del període d’exposició al públic del Compte General i no es va presentar cap al·legació durant el termini establert.

El Ple de 29 d’agost va aprovar definitivament el Compte General. Aquests són dels documents que formen part de l’expedient:

Compte general del 2020

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, amb data 22 d’octubre de 2021, va acordar informar favorablement el Compte General de l’exercici 2020.

L’11 de novembre de 2021 es va publicar l’edicte d’inici del període d’exposició al públic del Compte General.

Aquests són dels documents que formen part del Compte General de l’exercici 2020, que ja ha estat aprovat definitivament:

Compte general del 2019

El 29 de maig es va convocar la reunió de la Comissió Especial de comptes per aprovar el Compte General de l’exercici 2019. Trobareu aquí l’acta de la reunió i aquí l’anunci d’exposició al públic del Compte General, que va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 10/06/2020.

Un cop superada la fase d’exposició al públic, sense que es presentessin al·legacions, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Compte General durant la sessió ordinària de 21 de juliol. Tota la documentació es trametrà ara a la Sindicatura de Comptes.

Aquests són els documents que formen part del Compte General del 2019:

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 05/09/2022

Close