El compte general

El 29 de maig es va convocar la reunió de la Comissió Especial de comptes per aprovar el Compte General de l’exercici 2019. Trobareu aquí l’acta de la reunió i aquí l’anunci d’exposició al públic del Compte General, que va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 10/06/2020.

Un cop superada la fase d’exposició al públic, sense que es presentessin al·legacions, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Compte General durant la sessió ordinària de 21 de juliol. Tota la documentació es trametrà ara a la Sindicatura de Comptes.

Aquests són els documents que formen part del Compte General del 2019:

Close