Modificació de pressupost exposada al públic

Modificació de pressupost exposada al públic

Ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l'anunci d'aprovació inicial i exposició al públic de la modificació de crèdit número 4 de l'exercici en curs.

Aquesta modificació, aprovada inicialment pel Ple de 24 de maig, consisteix a fer servir un sobrant de 22.000€ de la partida prevista per a manteniment de camins per destinar-lo a la partida prevista per a la reparació i manteniment de la xarxa d'aigua.

Per altra banda, es destinen 1.872,12€ del romanent líquid de tresoreria del 2022 a pagar l'aportació al Consorci Salines Bassegoda.

Podeu consultar aquí un resum d'aquest expedient i de tots els expedients de modificació de crèdits del pressupost que s'han aprovat durant el 2023.

L'expedient de modificació de crèdit número 4 estarà exposat al públic durant 15 dies perquè pugueu presentar-hi al·legacions. En cas que no hi hagi al·legacions, quedarà aprovat definitivament.

 

Close