Modificació de pressupost per un import de 62.894.35€

Modificació de pressupost per un import de 62.894.35€

El Ple de l'Ajuntament del passat 9 d'octubre va aprovar inicialment, i per unanimitat, una modificació de pressupost per un import global de 62.894.35€.

Aquesta és la vuitena modificació del pressupost municipal que es tramita aquest any i consisteix a utilitzar 62.894.35€ del romanent líquid de tresoreria de l'any passat per fer front a diverses inversions que no estaven previstes.

En concret, si la modificació de pressupost s'acaba aprovant definitivament, es faran servir els 62.894.35€ del romanent líquid de tresoreria per habilitar les següents partides de despesa:

modificació de pressupost 08/2023 ajuntament maçanet de cabrenysL'expedient, que podeu consultar aquí, s'exposarà al públic properament i tindreu 15 dies per presentar reclamacions. Quedarà aprovat definitivament si no se'n presenta cap. En cas contrari, el Ple disposarà d'un mes per resoldre-les.

Close