Nova organització a l'Ajuntament

Nova organització a l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 17 de juliol diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la Corporació per aquest nou mandat.

L’equip de govern de Maçanet Sempre-AM va donar compte al Consistori de qui ostentarà les tinences d’alcaldia i de com s’han distribuït les àrees de govern.

L’alcalde, Javi Molina, serà responsable de les àrees de Serveis generals, Personal, Hisenda, Turisme i Medi ambient.

El primer tinent d’alcalde, Martí Sabà, serà responsable de les àrees de Sanitat, Urbanisme, Patrimoni, Sostenibilitat i transició energètica.

Roser Calderón, segona tinenta d’alcaldessa, serà la responsable de les gestions relacionades amb Drets socials i Educació.

Finalment, Miquel Roura Bravo, que serà el tercer tinent d’alcalde, portarà Cultura i Esports.

Hi haurà una sessió ordinària de Ple cada mes, el dia i l’hora que determini l’alcaldia, que preferentment serà el segon dilluns de cada mes a les 19h.

El Ple va acordar la creació del Consell de Govern, que estarà format únicament pels membres del govern municipal i que es reunirà un cop al mes.

La creació d’aquest nou òrgan persegueix l’objectiu de fer més eficaç i eficient l’acció municipal i facilitar la informació i la coordinació entre els membres de l’equip de govern. Les consideracions del Consell de Govern no tindran caràcter preceptiu ni vinculant.

La Comissió Especial de Comptes, que emet anualment un informe sobre el Compte General, estarà formada per Javi Molina (president) i un regidor de cada grup municipal: Martí Sabà, Ernest Ollero i Josep Corominas.

Per unanimitat, i després d’un acord assolit durant la mateixa sessió entre govern i oposició pel que fa referència a les assistències a les sessions de Ple, es va aprovar el règim de dedicacions i retribucions.

Javi Molina, que no cobrarà res per assistències a reunions, exercirà el seu càrrec d’alcalde amb dedicació parcial del 75% i cobrarà 29.695,71€ bruts anuals, que és l’import que resulta de l'actualització de l'IPC estatal sobre la retribució acordada al Ple del Cartipàs del 2019.

La resta de regidores i regidors cobraran únicament per assistències a sessions dels òrgans col·legiats a raó de 75€ per assistència a Ple i, en el cas dels membres del govern, 150€ per assistència a les sessions del Consell de Govern.

Finalment, i també per unanimitat, es va acordar qui seran els representants en els diferents organismes dels quals l’Ajuntament en forma part.

Javi Molina serà el representant de l’Ajuntament a: Associació Catalana de Municipis, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Consorci Salines Bassegoda, Consorci de l’Alta Garrotxa, País d’Art i Història Transfronterer de les valls catalanes del Tec i del Ter, Associació Empordà Turisme, Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC)

Martí Sabà serà el representant a: Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA), Consorci Localret

Roser Calderón serà la representant a: Consell Escolar del CEIP Les Salines, Consell escolar de l’IES La Jonquera

Miquel Roura serà representant al Consorci per a la Normalització Lingüística

Close