Ple de 24 de maig

Aquesta és l'ordre del dia del Ple de 24 de maig (13h):

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 27 d’abril al 19 de maig de 2023.
3.- Proposta d’acord a Ple per a l’aprovació de la modificació de crèdits 4/2023.
4.- Assumptes urgents.
5.- Precs i preguntes.

Close