Ple de 28 de març

Ple de 28 de març

Aquesta és l'ordre del dia del ple de dilluns 28 de març a la sala de plens (19h):

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 25 de febrer al 22 de març.
3. Donar compte de l’informe resum anual de l’ajuntament de Maçanet de Cabrenys dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2021.
4. Proposta d’aprovació de l’expedient 2/2022 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
5. Manifest pel futur de les ADF’s i del nostre territori.
6. Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera.
7. Assumptes urgents.
8. Precs i preguntes

Close