Canvis a impostos i taxes previstos pel 2024

El Ple de l’Ajuntament de 8 de novembre de 2023 va aprovar provisionalment diverses modificacions a les ordenances fiscals vigents amb la voluntat que aquests canvis entrin en vigor a partir de l’1 de gener de 2024.

L’acord, que es va adoptar amb els vots a favor de l’equip de govern i amb els vots en contra dels dos grups de l’oposició, preveu modificar el gravamen de l’IBI, les quotes de l’impost de vehicles, la taxa d’escombraries i la taxa de l’aigua.

Modificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

La proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal numero 1, que regula l’IBI, preveu un increment del 0,87% al 0,90% del gravamen que s’aplica sobre el valor cadastral dels immobles urbans. No hi ha canvis a l’impost per a immobles rústics.

Modificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

La proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 3, que regula l’IVTM preveu un increment del 10% de totes les quotes previstes per a remolcs i vehicles subjectes al pagament d’aquest impost. A la taula següent, podeu veure els canvis detallats:

Modificació de la taxa d’escombraries

La proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal número 7, que regula la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, preveu un increment del 20,78%, tal com podeu veure a la taula següent:

Modificació de la taxa pel subministrament d’aigua

La proposta de modificació de l’ordenança fiscal número 8 preveu increments en la quota fixa i increments en la tarifa que es paga en funció del consum. Pugen també els altres serveis relacionats amb el subministrament d’aigua, com podeu veure a la taula següent:

El 9 de novembre va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació provisional d’aquestes modificacions i d’inici del termini d’exposició al públic. Teniu ara 30 dies hàbils per examinar els expedients i presentar al·legacions en el cas que ho considereu oportú.

Feu clic aquí si voleu veure el redactat de les ordenances fiscals vigents i el redactat de les ordenances amb els canvis que es proposen.

Close