Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2021:

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

Última actualització: 07/01/2022

Close