Convocatòria per escollir jutge de Pau

Convocatòria per escollir jutge de Pau

El ple de l'Ajuntament del passat 21 de juliol va acordar aprovar les bases per obrir una convocatòria pública que té per objectiu cobrir les places de jutge/essa de Pau titular i substitut del municipi.

L'acord sortirà publicat properament al tauler d'anuncis, al BOP de Girona i al tauler d'anuncis del partit judicial de Figueres i, a partir de llavors, els interessats podran presentar la seva sol·licitud.

L'instructor de l'expedient serà el secretari municipal i l'alcaldessa, un cop acabat el termini per rebre les sol·licituds i analitzada tota la documentació rebuda, serà l'encarregada d'elevar al Ple la proposta de nomenament.

Per tal de fer la selecció es tindrà en compte la titulació universitària dels candidats, l'experiència prèvia com a Jutge/essa de Pau titular o substitut i l'experiència professional prèvia en qualsevol àmbit relacionat amb el dret.

Finalment, mitjançant acord de Ple es decidirà quines són les persones que ocuparan el càrrec de jutge/essa de Pau titular i substitut del municipi. L'acord s'haurà de prendre per majoria absoluta.

En la mateixa sessió de Ple es va acordar l'aprovació de dos convenis mitjançant els quals s'habilita al Consell Comarcal per contractar una persona que farà tasques de peó-agent cívic durant 9 mesos a jornada completa en el nostre poble (més informació aquí).

Es tracta d'una contractació, finançada pel Sevei d'Ocupació de Catalunya, que es fa en el marc del Programa Extraordinari COVID19 Treball i Formació a la comarca de l'Alt Empordà.

Es van aprovar les festes locals pel 2021, que seran els dies 5 de juliol i 15 de novembre, i ara l'Ajuntament notificarà aquest acord a al Departament de Treball, Afers Social i Família de la Generalitat de Catalunya

En el mateix Ple també es va donar compte de l'estat d'execució del pressupost del segon trimestre (properament trobareu aquí la informació) i va quedar aprovat definitivament el Compte General del 2019 (més informació aquí).

El ple es va tancar amb l'aprovació de tres mocions:

  • una que insta al govern espanyol a no prorrogar les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 i a no pujar els preus dels peatges (més informació aquí)
  • una altra que defensa l'espai públic i l'autonomia local per poder penjar símbols i banderes que no tinguin la condició d'oficials a l'espai públic i edificis municipals (més informació aquí).
  • i una tercera que demana al govern espanyol i al govern de la Generalitat diverses mesures per tal que els ajuntaments tinguin més marge de maniobra per fer front a les necessitats que sorgeixin com a conseqüència de la crisi derivada del Covid-19 (més informació aquí).

Close