L'Ajuntament tramita una modificació de planejament urbanístic que afecta diversos sectors

L’Ajuntament tramita una modificació de planejament urbanístic que afecta diversos sectors

Ahir va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial de la modificació puntual número 1/2024 de les Normes Subsidiàries, que regulen el planejament urbanístic del poble.

L’objecte de la modificació és la correcció d’errors gràfics en la delimitació del planejament actual i adaptar el text normatiu al Text refós de la Llei d'Urbanisme, pel que fa referència als volums disconformes.

La modificació afecta els següents àmbits: la plaça de Frausa i l’androna vinculada, la confluència del carrer de la Vajol amb el carrer Tramuntana, el límit nord del veïnat de Tapis i els límits de la placeta que hi ha entre el carrer de l’Era i el carrer de la Tosca, a Tapis.

Tal com mana la llei, l’Ajuntament no tramitarà llicències urbanístiques durant un any en aquests sectors, a excepció feta d’aquelles llicències que siguin compatibles amb el planejament vigent i amb el planejament que proposarà la modificació puntual.

Feu clic aquí si voleu veure la projecte de modificació puntual que ara s'està tramitant i que està exposat al públic durant un mes. Trobareu en aquest document les propostes de modificació ben detallades, així com els plànols que delimiten amb exactitud els àmbits afectats.

Un cop superada la fase d'exposició al públic, durant la qual podeu presentar al·legacions a la proposta, si així ho considereu oportú, el Ple de l'Ajuntament haurà de debatre sobre l'aprovació provisional del document i finalment, s'haurà de trametre l'expedient a la Comissió d'Urbanisme perquè es pronunciï sobre l'aprovació definitiva.

Close