Liquidat el pressupost de 2023

Liquidat el pressupost de 2023

Durant el Ple de l’11 de març es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2023, que es va tancar amb un romanent positiu de tresoreria, o superàvit, de 376.963,02€.

El fet d’obtenir aquest resultat positiu fa que l’Ajuntament compleixi amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que obliga a les corporacions locals a assolir una situació de superàvit o d’equilibri pressupostari.

A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de la Corporació era de 272.296,46€, la qual cosa suposa un 35,89% dels seus ingressos ordinaris.

Podeu consultar aquí tota la informació detallada de l’expedient de liquidació del pressupost i trobareu aquí l'evolució de l'endeutament de l'Ajuntament.

A la mateixa sessió de Ple, es va aprovar per unanimitat limitar l’horari per a ús recreatiu del Centre Cívic de 8h a 20h i una moció de suport a la pagesia, proposada per Maçanet Sempre.

Close