Endeutament

El gràfic següent mostra el deute viu que té l’Ajuntament a final de cada exercici. Aquesta informació s’obté en el moment de fer la liquidació del pressupost.

Última actualització: 18/03/2023

Close