Endeutament

El gràfic següent mostra el deute viu que té l’Ajuntament a final de cada exercici. Aquesta informació s’obté en el moment de fer la liquidació del pressupost i es tramet al Ministeri d’Hisenda

Última actualització: 08/01/2022

Close