Liquidació del pressupost 2022

La liquidació del pressupost del 2022 es va aprovar per decret d’alcaldia de 16 de març de 2023 i se’n va donar compte al Ple durant la sessió de 20 de març.

Taula-resum de la liquidació del pressupost
Documents que formen part de l'expedient de liquidació del pressupost:
Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

L’article 11.4 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. L’Ajuntament va complir aquest requeriment durant l’exercici 2022.

L'exercici 2022 es va tancar amb superàvit

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 555.089,45€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

Ràtio legal d'endeutament del 23,72%

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2022 amb un deute viu de 326.720,45 € i una ràtio legal d’endeutament del 23,72%.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 21/03/2023

Close