Liquidat el pressupost del 2021

Liquidat el pressupost del 2021

Durant la sessió de Ple que es va celebrar el passat 28 de febrer es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2021, que es va tancar amb un romanent positiu de tresoreria, o superàvit de 108.788,12€.

El fet d’obtenir aquest resultat positiu fa que l’Ajuntament compleixi amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que obliga a les corporacions locals a assolir una situació de superàvit o d’equilibri pressupostari.

A 31 de desembre de l’any passat, el deute viu de la Corporació era de 417.503,61€, la qual cosa suposa un 37.14% dels seus ingressos ordinaris.

Tal com es desprèn dels informes d’intervenció, l’Ajuntament compleix amb la Regla de despesa perquè la despesa del 2021 no es va incrementar per sobre de la taxa de referència que fixa cada any el ministeri d'Economia.

Podeu consultar aquí tota la informació detallada de l’expedient de liquidació del pressupost i trobareu aquí l'evolució de l'endeutament de l'Ajuntament.

Més informació del Ple:

Close