Liquidació del pressupost 2019

La liquidació del pressupost del 2019 es va aprovar per decert d’alcaldia de 26 de març de 2020 i se’n va donar compte al Ple, en sessió de 27 de març.
Taula-resum de l'execució del pressupost
Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

L’article 11.4 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. L’Ajuntament va complir aquest requeriment durant l’exercici 2019.

L'exercici 2019 es va tancar amb superàvit

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 139.958,15€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

L'Ajuntament compleix amb la Regla de despesa

Això significa que la variació de la despesa entre el 2018 i el 2019 es va incrementar per sota del 2,7% exigit.

Ràtio legal d'endeutament del 34,40%

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2019 amb un deute viu de 586.725,27€ i una ràtio legal d’endeutament del 34,40%.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.
Incompliment dels objectius de despesa del Pla Econòmic Financer
L’Ajuntament va aprovar un Pla Econòmic Financer en el Ple de 14 d’octubre de 2019. La despesa liquidada en el pressupost del 2019 s’ha incrementat en 36.823,31€ respecte a la prevista en el Pla Econòmic Financer. Ara s’hauran d’adoptar les mesures de gestió pressupostàries necessàries per evitar l’incompliment durant l’exercici 2020.
Documents que formen part de l'expedient de liquidació del pressupost:

Close