Període mitjà de pagament a proveïdors

El Període Mitjà de Pagament (PMP) és l’indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

La Llei orgànica 9/2013 de control del deute comercial en el sector públic va introduir, dins del principi de sostenibilitat financera, dos aspectes. Per una banda el control del deute comercial i, per l’altra, la lluita contra la morositat en el sector públic.

En el marc d’aquesta Llei, s’han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques, els quals permeten mesurar el període de pagament als proveïdors de forma homogènia, i fer una anàlisi comparativa a partir de les dades obtingudes.

L’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys publica aquestes dades trimestralment.

La metodologia emprada per obtenir aquesta informació és la que determina el Reial decret 1040/2017: el termini màxim per fer els pagaments a proveïdors és de 30 dies a comptar des del moment que es fa l’aprovació de les factures.

PMP del primer trimestre del 2020: 4,6 dies

PMP del segon trimestre del 2020: 17,18 dies

PMP del tercer trimestre del 2020: 8,65 dies

Close