Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions i assistències

Tal com es va acordar a la sessió de Ple de 17 de juliol de 2023, l’alcalde exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial del 75% i té una retribució de 29.695,71€ anuals. No cobra per assistències a reunions dels òrgans col·legiats (Ple, Consell de Govern, Comissió Especial de Comptes)

La resta de regidors i regidores cobren 75€ per assistència a les sessions de Ple i 150€ per assistència a les sessions del Consell de Govern.

Assistències a sessions de Ple

A la taula següent veureu els imports percebuts per regidors i regidores per assistències a plens (cal tenir en compte que no se celebren juntes de govern). A sota de la taula hi ha els decrets d’alcaldia mitjançant els quals es van anar aprovant aquestes despeses:

Dietes, allotjaments, desplaçaments

Les bases d’execució del pressupost estableixen que els càrrecs electes tenen dret a percebre 100€ per allotjament, 30€ per dinar, 60€ per a una dieta sencera, 0,21€/km de desplaçament.

Última actualització: 01/06/2024

Close