Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions i assistències

Tal com es va acordar a la sessió de Ple de 20 de juny de 2019, l’alcaldessa té una dedicació de 30 hores setmanals i té una retribució bruta de 25.980,50€ a l’any. No cobra per assistència a les sessions de Ple.

La resta de regidors i regidores cobren per assistència a les sessions de Ple, a raó de 100€ per sessió.

Assistències a sessions de Ple

A la taula següent veureu els imports percebuts per regidors i regidores per assistències a plens (cal tenir en compte que no se celebren juntes de govern). A sota de la taula hi ha els decrets d’alcaldia mitjançant els quals es van anar aprovant aquestes despeses:

Dietes, allotjaments, desplaçaments

Les bases d’execució del pressupost del 2021 estableixen que els càrrecs electes tenen dret a percebre:

Última actualització: 09/01/2023

Close