Codi de conducta dels alts càrrecs

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014.

A efectes de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys tenen la condició d’alts càrrecs els membres electes de la Corporació

Close