Convenis

Trobareu a continuació els convenis signats per l’Ajuntament:

Data aprovació Acord / resolució Descripció del conveni
9/12/2019

27/02/2020

CONVENI INTEROPERATIVITAT
Adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

27/02/2020

AEAT: INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA
Adhesió al conveni subscrit entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari.

21/07/2020
Acord de Ple
21/07/2020
Acord de Ple
17/09/2020
Acord de Ple
17/09/2020

GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS
Conveni de Delegació amb la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.

22/10/2020

18/06/2021

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova un nou conveni.

Última actualització: 18/07/2021

Close