Retribucions de la plantilla

Aquest és el quadre retributiu de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2021. Els imports corresponen a les retribucions brutes i, per tant, inclouen les aportacions que fan els treballadors a la Seguretat Social i la retenció de l’IRPF que practica l’Ajuntament.

Última actualització: 30/04/2021

Close