Modificacions de planejament urbanístic

Correcció d'errades gràfiques número 1 de les Normes Subsidiàries

En el Ple de 23 de juliol de 2021 es va aprovar inicialment una proposta per modificar el planejament urbanístic, que afecta diverses finques del casc antic.

Podeu consultar aquí la proposta de modificació, que properament s’exposarà al públic perquè pugueu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Un cop superada la fase d’exposició al públic, i tingudes en compte les al·legacions que s’hagin presentat, el Ple de l’Ajuntament aprovarà provisionalment la modificació i trametrà l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

Última actualització: 30/07/2021

Close