Modificacions de planejament urbanístic

CORRECCIÓ D'ERRADES GRÀFIQUES EN VIALITAT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El Ple de 23 de juliol de 2021 va aprovar inicialment una proposta per modificar el planejament urbanístic, que afecta diverses finques del casc antic.

La proposta va estar exposada al públic fins el 22 d’octubre de 2021 i no s’hi van presentar al·legacions.

El Ple de l’Ajuntament de 12 de novembre de 2021 va acordar l’aprovació provisional del document i fer la tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè dedidexi sobre la seva aprovació definitiva.

El 20 de setembre de 2022, l’Ajuntament va trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme.

El 15 de desembre de 2022, la Comissió d’Urbanisme va acordar aprovar definitivimanet la modificació puntual i supeditar-ne la seva executivitat a la presentació d’un text refós.

Feu clic aquí per veure la proposta de modificació que està pendent de resolució.

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El Ple de 8 de gener de 2024 va aprovar inicialment la modificació puntual número 1 de les Normes Subsidiàries.

El 21 de febrer de 2024 va sortir publicat al BOP l’anuci d’aprovació inicial de la modificació i de la moratòria en la tramitació de llicències.

Feu clic aquí per veure la proposta de modificació, que actualment està exposada al públic.

Última actualització: 21/03/2024

Close