Modificacions de planejament urbanístic

Correcció d'errades gràfiques número 1 de les Normes Subsidiàries

El Ple de 23 de juliol de 2021 va aprovar inicialment una proposta per modificar el planejament urbanístic, que afecta diverses finques del casc antic.

La proposta va estar exposada al públic fins el 22 d’octubre de 2021 i no s’hi van presentar al·legacions.

El Ple de l’Ajuntament de 12 de novembre de 2021 va acordar l’aprovació provisional del document i fer la tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè dedidexi sobre la seva aprovació definitiva.

El 20 de setembre de 2022, l’Ajuntament va trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme i actualment està pendent de la resolució que prengui aquest òrgan.

Feu clic aquí per veure la proposta de modificació que està pendent de resolució.

L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ ESTÀ PENDENT DE RESOLUCIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME

Última actualització: 16/10/2022

Close