Modificacions de planejament urbanístic

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 1 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El Ple de 8 de gener de 2024 va aprovar inicialment la modificació puntual número 1 de les Normes Subsidiàries.

El 21 de febrer de 2024 va sortir publicat al BOP l’anuci d’aprovació inicial de la modificació i de la moratòria en la tramitació de llicències.

Feu clic aquí per veure la proposta de modificació, que actualment s’està tramitant.

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2: CORRECCIÓ D'ERRADES GRÀFIQUES EN VIALITAT DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 13 de maig de 2024, va aprovar inicialment per unanimitat la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic número 2, que podeu consultar aquí.

Properament, sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci de l’aprovació inicial i tindreu un mes per examinar la proposta i presentar al·legacions.

Última actualització: 06/06/2024

Close