Informació al contribuent

Des del 25 de febrer de 2010, l’Ajuntament té delegades a la Diputació de Girona (Xaloc) les facultats de gestió, recaptació i inspecció de tots els tributs i altres ingressos de dret públic.

Mitjançant acord de Ple de 17 de setembre de 2020, per tal d’actualitzar la relació amb Xaloc, l’Ajuntament va aprovar adherir-se al Pla de serveis de Xaloc, que actualment està vigent.

Si voleu fer qualsevol tràmit de caràcter tributari, feu-ho mitjançant la web de Xaloc.

Calendari de cobrament 2021

CONCEPTE

PAGAMENT DOMICILIAT

PAGAMENT NO DOMICILIAT

Taxa de guals

A partir de l’1 d’octubre

De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Impost d’activitats econòmiques (IAE)

A partir de l’1 d’octubre

De l’1 de setembre al 31 d’octubre

IBI finques rústiques

1r fraccionament: a partir de l’1 de juliol

2n fraccionament: a partir de l’1 d’octubre

Els rebuts amb un import superior a 90€ seran fraccionats d’ofici.

De l’1 de juny al 31 de juliol

IBI finques urbanes

1r fraccionament: a partir de l’1 de juliol

2n fraccionament: a partir de l’1 d’octubre

Els rebuts amb un import superior a 90€ seran fraccionats d’ofici.

De l’1 de juny al 31 de juliol

Impost de vehicles

A partir del 15 d’abril

Del 15 de març al 15 de maig

Taxa de cementiri

A partir de l’1 d’octubre

De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Taxa de cementiri

A partir de l’1 d’octubre

De l’1 de setembre al 31 d’octubre

Taxa pel subministrament d’aigua i escombraries

Es paga trimestralment

Formes de pagament

  • Presencialment a les oficines de XALOC. Xarxa d’oficines
  • Podeu pagar els rebuts directament a la web de XALOC si disposeu de la carta de pagament corresponent. Més informació
Última actualització: 09/08/2021

Close