Liquidació del pressupost 2021

La liquidació del pressupost del 2021 es va aprovar per decert d’alcaldia de 25 de febrer de 2022 i se’n va donar compte al Ple durant la sessió de 28 de febrer.

Taula-resum de l'execució del pressupost
Documents que formen part de l'expedient de liquidació del pressupost:
Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

L’article 11.4 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les corporacions locals hauran de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. L’Ajuntament va complir aquest requeriment durant l’exercici 2021.

L'exercici 2021 es va tancar amb superàvit

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 108.788,12€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

L'Ajuntament compleix amb la Regla de despesa

Això significa que la variació de la despesa entre el 2020 i el 2021  es va incrementar per sota del màxim legal permès.

Ràtio legal d'endeutament del 37,14%

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2021 amb un deute viu de 417.503,61 € i una ràtio legal d’endeutament del 37,14%.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 18/03/2023

Close