Liquidació del pressupost 2020

La liquidació del pressupost del 2020 es va aprovar per decret d’alcaldia i se’n va donar compte al Ple durant la sessió de 18 de març de 2021.

Taula-resum de l'execució del pressupost
L'exercici 2020 es va tancar amb romanent líquid de tresoreria positiu

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 400.319,14€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 30/03/2021

Close