Liquidació del pressupost 2020

La liquidació del pressupost del 2020 es va aprovar per decret d’alcaldia i se’n va donar compte al Ple durant la sessió de 18 de març de 2021.

Taula-resum de l'execució del pressupost
L'exercici 2020 es va tancar amb romanent líquid de tresoreria positiu

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals va ser de 400.319,14€.

El romanent de tresoreria són els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.

Si el romanent líquid de tresoreria és positiu, l’Ajuntament té superàvit. Si el romanent líquid de tresoreria és negatiu, l’Ajuntament té dèficit.

Ràtio legal d'endeutament del 48,98%

L’Ajuntament va tancar l’exercici 2020 amb un deute viu de 498.664,16€ i una ràtio legal d’endeutament del 48,98%.

La ràtio legal d’endeutament és el quocient entre el deute viu i els ingressos ordinaris de la Corporació.

  • Si el seu valor es inferior al 75%, les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu.
  • Si el seu valor se situa entre el 75% i el 110% , les entitats locals podran concertar operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions, sempre que presenti estalvi net positiu; però en aquest cas serà necessària autorització prèvia.
  • Si el seu valor es superior al 110%, no es pot accedir al crèdit a llarg termini i serà obligació per part de l’entitat local d’adoptar mesures de reducció de l’endeutament.
Tramitació administrativa

Aquesta pàgina s’actualitza un cop a l’any.

Última actualització: 11/10/2021

Close